MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u


Pojedinačna cijena: 175,00 kn 

Cijena u kompletu (1. Način popunjavanja i rokovi dostavljanja obrasca JOPPD, 2. Vodič za primjenu PDV-a, 3. Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija sa Računskim planom): 150,00 kn Autori: Domagoj Bakran mag. oec., prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ivica Milčić, univ. spec. oec. 

Naruči:

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.
Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr