Planiranje u sustavu proračuna 2021. – 2023.

150,00 kn

Planiranje u sustavu proračuna 2021. – 2023.

Autori: Nevenka Brkić, Kristina Kožar Perez, mr.sc. Ružica Mataić Prša, mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić

 

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) Ministarstvo financija, na temelju  smjernica ekonomske i fi skalne politike Vlade Republike Hrvatske, dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Upute za izradu prijedloga državnog proračuna (dalje u  tekstu: Upute). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 24. rujna  2020. usvojila Smjernice za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. (u daljnjem tekstu: Smjernice). Smjernicama su utvrđeni limiti ukupnih rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije za navedeno trogodišnje razdoblje (za izvore financiranja opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici). Utvrđeni limiti predstavljaju sponu između strateških prioriteta i državnog proračuna te čine prvi korak u osiguranju  alokacije proračunskih sredstava na one ciljeve kojima će se postići najveći učinak u prioritetnim područjima. Ovogodišnje Upute uz standardni sadržaj koji uključuje osnovne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, način i rokove dostave financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, obuhvaćaju i način primjene preporuka i naloga koje je dao Državni ured za reviziju u Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, a vezani su uz izradu državnog proračuna.  Pri izradi prijedloga financijskog plana proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna obvezni su pridržavati se Uputa.