Zagreb, 21. ožujka 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom “A”

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 14,30 sati

Sadržaj programa: 

I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice

•    Temeljni pojmovi
•    Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika 
•    Obveznici primjene Zakona 
•    Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
•    Provođenje mjera dubinske analize stranke
•    Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
•    Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe 
•    Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora 
•    Obveza obavještavanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
•    Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
•    Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika 
•    Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
•    Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 

II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse
•    Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
•    Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke 
•    Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika 
•    Utvrđivanje politički izložene osobe 
•    Izrada i dopuna liste indikatora 
•    Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe 
•    Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke 
•    Korištenje registra stvarnih vlasnika 
•    Provođenje mjere dubinske analize:
     o    Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
     o    Primjeri: odvjetnik, javni bilježnik
     o    Primjeri: ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, nekretninama, umjetničkim predmetima i antikvitetima
     o    Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
     o    Primjer: pojačana dubinska analiza 
•    Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe 
•    Vođenje evidencije prema Zakonu 
•    Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu 
•    Interna revizija
•    Međunarodne institucije, standardi i dokumenti

OBAVIJEST ZA REVIZORE: 
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma s primjerima u praksi” nalazi se u popisu područja s oznakom “A” i za sudjelovanje se priznaje 5 bodova.

Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik-urednik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb
Literatura: prezentacije predavača
Cijena: 600,00 za pretplatnike, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)

– za prvih 10 prijavljenih na webinar osiguravamo popust 50%. 


Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500,   4686 – 505; telefax: 01/4686 – 496;  e-mail: pretplata@rif.hr

Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2019. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.

U prijavnici u padajućem izborniku Prijava za datum odaberite ZAGREB – WEBINAR, ako ste se odlučili na ovaj način sudjelovati na radionici. Prjjavnica se nalazi na linku registracija za webinar.