OPĆI UVJETI POSLOVANJA

U cilju što kvalitetnije suradnje željeli bismo vam predstaviti naše Opće uvjete poslovanja.

1. Temeljne odredbe

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Jakova Gotovca 1 P.P. 732, 10001 Zagreb,

Matični broj:    03207749
 OIB:    75508100288

pružatelj je Usluga koje su dostupne putem web stranice www.rif.digital (dalje u tekstu: Pružatelj usluga) i vlasnik domene.

Ovi Opći uvjeti poslovanja javno su dostupni na web stranicama Pružatelja usluge, te su obvezujući za sve vrste Korisnika usluga:

Neregistrirani korisnik (gost)

Registrirani korisnik

Pristupom na stranice portala rif.digital prihvaćate Opće uvjete poslovanja.

Stranice portala rif.digital mogu sadržavati linkove na druge web stranice. S obzirom na to da nemamo utjecaj na njihov sadržaj, upućujemo vas da pravila uporabe tih stranica potražite kod davatelja tih web stranica.

2. Značenje pojmova

Sljedeći pojmovi imaju navedeno značenje u Općim uvjetima poslovanja:

Cjenik je cjenik Usluga određen od strane Pružatelja usluga

Neregistrirani korisnik (gost) je onaj posjetitelj stranica pravnog portala koji nije proveo postupak besplatne registracije ili narudžbe.

Registrirani korisnik je osoba koja je provela postupak registracije, te joj je dodijeljeno korisničko ime i zaporka za pristup sustavu.

Korisnikom usluga smatra se neregistrirani korisnik (gost) i registrirani korisnik i pretplatnik usluga koji pristupa sustavu.

Potrošač je svaka fizička osoba koja s pružateljem usluge sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

Narudžba je pisana ili elektronička narudžba usluge koju je naručio Korisnik usluga i koja je prihvaćena od strane Pružatelja usluga, te koja ima formu i sadržava uglavke koje je odredio Pružatelj usluga. Ugovor između Pružatelja usluga i Korisnika usluga će postati valjan nakon primitka i odobravanja narudžbe od strane Pružatelja usluga

Pretplata je sklopljen pretplatnički odnos na temelju valjane pisane ili elektroničke narudžbenice, a koji omogućuje Korisniku usluge dostup do naplativog dijela portala

Usluga ili Usluge bit će usluga odnosno usluge pružene od strane Pružatelja usluga za cijenu koja je ugovorena putem narudžbenice

Zakon o zaštiti osobnih podataka primijenit će se na sve podatke u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka

Narudžbenica je valjano ispunjena i potpisana narudžbenica ili ugovor zaključen između Pružatelja usluga i Korisnika usluge nakon koje će Pružatelj usluge pružiti uslugu Korisniku sukladno Cjeniku.

Korisnički podatci su korisničko ime i zaporka koju Pružatelj usluge dodjeljuje Primatelju usluge za pristup do sadržaja portala.

Ugovorne strane su Pružatelj usluge i Korisnik usluge.

3. Uporaba sustava

Korisnik usluga, odnosno neregistrirani korisnik (gost), registrirani korisnik i pretplatnik usluga koji pristupa sustavu slaže se sa upotrebom kolačića (cookies).

Web stranice www.rif.digital koristite kolačiće i slične tehnologije kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje web stranice te poboljšalo iskustvo korisnika. Kolačići su malene datoteke koje se pospremaju na računalo dok pristupate web stranicama, obično se to događa kada prvi puta posjetite neku web stranicu. Web stranice pomoću kolačića mogu zapamtiti Vaše postavke i sljedeći puta kada posjetite istu stranicu mogu ih automatski primijeniti. Svrha kolačića je dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju da korisnik ima bolje iskustvo prilikom korištenja sustava. Tom upotrebom kolačića (cookies) mogu biti obuhvaćeni analitički podaci, personalizacija i oglasi.

3.1. Neregistrirani korisnik (gost)

Neregistrirani korisnik (gost) onaj je posjetitelj portala koji nije proveo postupak registracije, te ima uvid u osnovni besplatni sadržaj sustava.

3.2. Registrirani korisnik

Osim ako nije drukčije određeno od strane Pružatelja usluga, registracija Korisnika usluga potrebna je za korištenje usluga sustava. Korisnici su obvezni dati istinite i točne podatke pri popunjavanju registracijskog obrasca.

Nakon registracije Korisnik usluga dobit će jedinstveno korisničko ime i zaporku putem kojih će moći koristiti uslugu sustava i web trgovine. Korisnik usluge odgovaran je za čuvanje korisničkog imena i zaporke te je odgovoran za svaku zloporabu od strane trećih osoba koja je učinjena putem jedinstvenog korisničkog imena i zaporke.

Ako se nakon registracije Korisnika podatci dani u registraciji promijene, Korisnik je dužan promijeniti te podatke u registraciji na web stranici.

Podatci iz procesa registracije te ostali podatci o korisniku neće biti davani na uvid trećoj strani. Podatci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom. Korištenjem bilo kojeg dijela portala smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima, koji nastaju iz korištenja ovih web stranica, te prihvaćaju koristiti sadržaj stranica isključivo za osobnu uporabu. Korisnik je suglasan da Pružatelj usluge ima pravo koristiti podatke Korisnika u svrhu marketinških aktivnosti, usmeno i pisano kontaktirati u komercijalne svrhe ili u cilju poboljšanja vlastitih usluga, distribuirati na adrese korisnika informativne i komercijalne poruke u elektroničkom ili pisanom obliku, objaviti u svojim referencama naziv tvrtke/organizacije naručitelja, te ih razmjenjivati između povezanih trgovačkih društava radi izvještaja i analiza.

Web shop – Pružatelj usluge će Korisniku usluga pružiti uslugu kupnje tiskanih i elektronskih izdanja u internetskoj trgovini

Edukacije, radionice – koje se održavaju sukladno ranijoj objavi na internetskoj stranici Pružatelja usluge

Časopisi Računovodstvo i financije i Riznica  – pretplata na tiskana ili online izdanja

4.2. Kupovina u internetskoj trgovini / Web shopu

Pružatelj usluge Korisniku pruža naprednu uslugu kupnje tiskanih i elektroničkih izdanja u internetskoj trgovini, te je usluga kupnje u internetskoj trgovini definirana Uvjetima kupnje u internetskoj trgovini, koji čine sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Usluga Pružatelja usluge bit će naručena nakon što ispunjena Narudžba bude dostavljena Pružatelju usluge. Prije prihvata ponude Pružatelj usluge ima pravo provjeriti putem telefona, faksa ili drugim putem informaciju koja je pružena u Narudžbi od strane Korisnika. Narudžba mora sadržavati sve potrebne informacije iz obrasca ili narudžbenice.

Kroz jedan radni dan od prihvata narudžbe u web shopu, od strane Pružatelja usluge, Pružatelj usluge pripremit će račun s istaknutom cijenom usluge za naručenu Uslugu te će ga poslati na poštansku ili e-mail adresu Korisnika usluge. Dostava naručene Usluge dogodit će se unutar dva radna dana od plaćanja računa, osim ako nije drukčije dogovoreno u pojedinom slučaju.

4.3. Sudjelovanje na savjetovanju ili radionici

Pružatelj usluge organizira aktualna savjetovanja i radionice, a sudjelovanje je moguće dostavom pravilno popunjenog prijavnog obrasca i uplatom kotizacije.

4.4. – pretplata na tiskana ili online izdanja

Pretplata se smatra sklopljenom danom dostave uredno popunjene narudžbenice za pretplatu

4.6. Početak ugovora

Korisnik usluga dužan je popuniti odgovarajuću Narudžbenicu za Uslugu po odabiru, koja je dostupna na internetskim stranicama portala. Dostavom pravilno popunjene Narudžbenice Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvaća odredbe Općih uvjeta.

Prava i obveze iz Ugovora između Korisnika usluge i Pružatelja usluge započinju trenutkom prihvata pravilno popunjene narudžbenice.

5. Trajanje pretplate

Pretplata se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezno trajanje od jedne kalendarske godine. Pretplata se produljuje za sljedeće kalendarske godine, do otkaza pretplate u pisanom obliku preporučenom pošiljkom. Otkaz pretplate moguć je svake godine, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Otkaz pretplate mora biti u pisanom obliku, dostavljen preporučenom pošiljkom Pružatelju usluge.

6. Cijena usluge i Uvjeti plaćanja

Cijena za pružene usluge određena je u Cjeniku i valjan je onaj Cjenik koji je važeći na dan naručivanja usluge.

Korisnik usluga bit će obvezan da na vrijeme plati iznos cijene usluge Pružatelju usluge putem prijenosa novca na račun Pružatelja usluge, sukladno izdanom računu ili narudžbi.

Račun je obično izdan Korisniku usluga prije nego što je izvršena usluga. Moguće je mjesečno i godišnje plaćanje računa.

Ako Korisnik usluga kasni s plaćanjem računa, Pružatelj usluge bit će ovlašten privremeno onemogućiti korištenje usluge Korisniku dok se ne izvrši uplata dugovanog iznosa.

7. Prava i obveze Ugovornih strana

Pružatelj usluge pruža uslugu najveće moguće kvalitete i osigurava dostupnost svih sadržaja. Pružatelj usluge ne odgovara za moguću štetu koja bi Korisniku usluge mogla nastati zbog mogućih propusta u sadržajima, nedostupnosti ili netočnih informacija Pružatelja usluge.

Korisnik će uzeti u obzir da određeni sadržaji predstavljaju autorsko djelo te da su u skladu s tim zaštićeni kao takvi. Zabranjuje se daljnje prenošenje sadržaja Pružatelja usluge bez pisanog odobrenja te isključivo navođenjem pravnog portala www.informator.hr kao izvora. Pružatelj usluge ima sva valjana odobrenja od strane autora za uporabu njegova rada.

Korisnik usluga nije ovlašten istu uslugu (a ujedno i sadržaje) dalje reproducirati, osim isključivo u svrhu vlastitog informiranja. Korisnik usluga ne smije distribuirati Uslugu trećim stranama, čak i bez naknade kao niti s naknadom, ili u bilo koju drugu svrhu bez prethodno pisane suglasnosti Pružatelja usluge. Zabranjuje se distribucija sadržaja na interne mrežne stranice Korisnika usluge (intranet) ili na drugi način.

Korisnik usluga ima pravo pristupa sadržajima portala sukladno cjeniku. Pristup usluzi zaštićen je korisničkim imenom i zaporkom, Korisnik usluge ima ekskluzivno pravo za pristup usluzi (koja se odnosi na određeni paket ili uslugu sukladno Cjeniku. Korisnik usluge bit će obvezan zaštititi korisničke podatke od bilo kakve zloporabe ili korištenja od strane treće osobe, te čim sazna za moguću zloporabu o tome obavijestiti Pružatelja usluge bez odgađanja. Pružatelj usluge neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloporabu od strane Korisnika usluga ili bilo koje druge neovlaštene osobe za bilo koje buduće štete ili potencijalne zahtjeve trećih strana koji su prouzročeni takvom zloporabom.

Pružatelj usluge bit će ovlašten na privremeni prekid i otkaz pružanja usluga Korisnicima usluga u slučaju da Korisnik usluga krši ugovor ili Opće uvjete poslovanja, te osobito:

ako Korisnik krši Opće uvjeta poslovanja

ako Korisnik kroz svoju registraciju omogućava uporabu usluge bilo kojoj drugoj osobi

ako Korisnik krši Ugovor i/ili ove Opće uvjete poslovanja s namjerom kako bi reputacija i/ili razina pružanja usluge Pružatelja usluge bila umanjena ili oštećena

ako Korisnik ne podmiruje svoje račune

ako Korisnik sustavno preuzima bazu podataka koja prelazi redovito korištenje sustava.

8. Ograničenje odgovornosti

Pružatelj usluge neće biti odgovoran za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu koja je prouzročena korištenjem usluge.

Pružatelj usluge trudi se pružiti što točnije informacije, te će koristiti primjerenu pažnju kako bi uslugu te informacije na web stranici pružio na način koji je vjerodostojan, korektan i reprezentativan. Međutim, Pružatelj usluge ne jamči apsolutnu točnost navedenih podataka i svih sadržaja koji čine uslugu i svih informacija koje su objavljene na web stranici. Svaki Korisnik usluga prije uporabe takvih informacija i sadržaja obvezan je razmotriti prikladnost i točnost njihove uporabe za odgovarajuću svrhu.

Pružatelj usluge neće odgovarati za štetu koja može nastati Korisniku usluge ili trećim osobama korištenjem web portala, internetske trgovine, uključujući gubitak dobiti ili gubitak bilo kakvih podataka.

Operator odgovarajućih sustava za plaćanje bit će odgovoran za uspješno provođenje online plaćanja. Korisnik usluge obvezuje se da će pružiti istinite i točne informacije nužne za provođenje plaćanja.

9. Rješavanje sporova i zajedničke odredbe

Ugovorne strane međusobne će sporove ponajprije rješavati sporazumno, zajedničkim pregovorima u cilju postizanja dogovora oko spora. Ako Ugovorne strane ne postignu dogovor oko spora, svaka Ugovorna strana ima pravo podnijeti zahtjev za rješavanje spora sudu. Za rješavanje sporova između Ugovornih strana nadležan je sud u Zagrebu.

Sve obavijesti i drugi akti, uključujući pravne akte koji po Narudžbenici ili odgovarajućem zakonskom propisu moraju biti sastavljeni u pisanom obliku, dostavljaju se drugoj Ugovornoj strani osobno, e-mailom s potvrdom čitanja, dostavom ili preporučenom poštom na posljednju poznatu adresu Ugovorne strane.

10. Završne odredbe

Pružatelj usluge zadržava pravo izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja i Cjenika, te će o takvim promjenama obavijestiti Korisnika putem objave na web stranici ili na drugi odgovarajući način. Stupanjem na snagu novih Općih uvjeta poslovanja, prethodni važeći Opći uvjeti poslovanja prestaju postojati.

Ugovorne strane obvezuju se da neće otkriti trećim osobama bilo kakve informacije do kojih su došle tijekom zajedničke suradnje. Pružatelj usluge obvezuje se da će on i njegove ovlaštene osobe, temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, zadržati povjerljivost osobnih podataka Korisnika do kojih je došao u obavljanju svog posla, te da neće takve podatke koristiti za osobnu uporabu niti ih davati trećim osobama bez dopuštenja tih osoba. Odredbe ovog paragrafa ne odnose se na obveze koje proizlaze iz odgovarajućih zakonskih propisa i/ili odluka odgovarajućih nadležnih tijela.

Sadržaj stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Zaštićeni znakovi proizvoda i usluga te logotipi predstavljaju vlasništvo Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i trećih strana. Korisnicima je zabranjena uporaba bilo kojeg znaka u bilo koju svrhu, uključujući i njegovu uporabu kao metaoznake na drugim internetskim stranicama bez prethodnog pisanog odobrenja.

Sve informacije, sadržaj, tehnologija, posebnosti sustava i sav software dostupan na internetskoj stranici ili putem nje podliježu zaštiti autorskih prava.

Korisnicima nije dopuštena preinaka, kopiranje, distribuiranje, objavljivanje, prodaja, prenošenje, licenciranje i stvaranje izvedenih djela, kao i korištenje bilo kojeg sadržaja dostupnog na stranici ili putem nje za bilo koju svrhu. Korisnik se obvezuje koristiti sadržaj sukladno Općim uvjetima i propisima kojima se štite autorska i srodna prava.

Na sve odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom i/ili Općim uvjetima poslovanja, na odgovarajući se način primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

U slučaju da bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta poslovanja postane u cijelosti ili djelomično nevaljana, neučinkovita ili neprovediva, to neće imati utjecaja na valjanost i učinkovitost ostalih odredaba.