Analiza financijskih izvještaja 2023 VI. izdanje

65,00 85,00 

Analiza financijskih izvještaja VI. Izdanje –  sveučilišni udžbenik

Knjiga je podijeljena u osam poglavlja. Prvo poglavlje odnosi se na pozicioniranje financijskog izvještavanja kao mehanizma korporativnog upravljanja. S ciljem shvaćanja važnosti transparentnog financijskog izvještavanja, čitatelji se na početku mogu informirati o povezanosti korporativnog upravljanja, financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja.

Autori:

  • Prof. dr. sc. Katarina Žager
  • Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer
  • Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
  • Doc. dr. sc. Mateja Brozović
  • Prof. dr. sc. Lajoš Žager

 

Kategorije: , , SKU: N/A

Opis

Knjiga je podijeljena u osam poglavlja. Prvo poglavlje odnosi se na pozicioniranje financijskog

izvještavanja kao mehanizma korporativnog upravljanja. S ciljem shvaćanja važnosti transparentnog

financijskog izvještavanja, čitatelji se na početku mogu informirati o povezanosti korporativnog

upravljanja, financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja. Drugo poglavlje

bavi se računovodstvom i temeljnim znanjima o financijskim izvještajima. Osnovni elementi,

metode sastavljanja, struktura i sadržaj ovih izvještaja pojašnjeni su u ovom dijelu knjige. Bilanca,

izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj

dobiti), izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke pojašnjeni

su kategorijalno i sadržajno kako bi se kasnije mogli i analizirati. Računovodstvene politike i

kvaliteta financijskih izvještaja sadržaj su trećeg poglavlja. U ovom dijelu računovodstvene

politike promatraju se kao dio poslovne politike kojom se može utjecati na kvalitetu financijskih

izvještaja. Također, specifičnosti financijskog izvještavanja u međunarodnom okruženju

prikazane su na kraju ovoga poglavlja. Najznačajnija poglavlja ove knjige su četvrto i peto

poglavlje. U četvrtom poglavlju su detaljno obrađeni instrumenti i postupci analize financijskih

izvještaja. Prije svega, prikazani su instrumenti analize, u smislu strukturnih i komparativnih financijskih

izvještaja te financijskih pokazatelja, temeljem čega se provode postupci vertikalne

i horizontalne analize, kao i analize primjenom financijskih pokazatelja. Pritom su naglašene

međuovisnosti između pojedinih financijskih pokazatelja o kojima treba voditi računa prilikom

interpretacije analize. Uz instrumente i postupke koji se koriste za analizu bilance i računa dobiti

i gubitka, objašnjeno je i kako se provodi analiza izvještaja o novčanim tokovima. S obzirom

na specifičnost njihovih financijskih izvještaja, u okviru ovoga poglavlja prikazani su i instrumenti

i postupci koji se koriste za analizu banaka i osiguravajućih društava. U petom poglavlju

prezentirana je primjena instrumenata i postupaka analize na praktičnim primjerima. Primjeri

se odnose na poduzeća iz različitih djelatnosti u stabilnim uvjetima i uvjetima inflacije. Pored

financijskih pokazatelja, za analizu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja važni su i nefinancijski

pokazatelji. Stoga, šesto poglavlje stavlja naglasak i na ove pokazatelje. U tom kontekstu,

obrađeni su model uravnoteženih cijena te mjere performansi poduzeća (EVA, MVA).

Kada se govori o kvaliteti financijskih izvještaja, neizostavan dio je revizija financijskih izvještaja.

Stoga je ovo područje popraćeno u idućem, sedmom, poglavlju, gdje je poseban naglasak

stavljen na primjenu analitičkih postupaka u reviziji. Posljednje, osmo, poglavlje predstavlja

dodatne slučajeve za analizu, gdje je provedena cjelokupna analiza financijskih izvještaja na

primjeru poduzeća iz djelatnosti trgovine na veliko, poduzeća iz uslužne djelatnosti, poduzeća

iz hotelske djelatnosti u postpandemijskom razdoblju te mikro poduzeća. Svrha ovoga poglavlja

je ukazati na specifičnosti pojedinih djelatnosti i okolnosti u kojima se provodi analiza

financijskih izvještaja, a koje treba imati u vidu prilikom interpretiranja rezultata analize. Na

kraju knjige nalaze se popratni prilozi, popis literature, popis slika i tablica, kazalo pojmova i

životopisi autora.

Dodatne informacije

Regularna cijena i cijena za studente

Regularna, Student